Privacyverklaring

Voor de behandeling van uw zaak verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u stukken naar ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft of als u iemand van ons kantoor spreekt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons) gegevens omgaan. In deze verklaring lichten we dit nader toe.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze cliënten en relaties. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk goed, efficiënt en effectief te doen;
 • voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
 • voor het opnemen van contact met u, indien u bij ons hebt gesolliciteerd;
 • voor informatieve doeleinden (o.a. het toezenden van en uitnodigingen voor o.a. seminars/evenementen).

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of op basis van een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of op basis van een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Booij Legal & Tax;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. u heeft hiervoor toestemming verleend.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie en titel(s)
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
 • Strafrechtelijke gegevens (in het kader van de behandeling van een zaak)
 • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Booij Legal & Tax zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding
De dienstverlening van Booij Legal & Tax maakt het noodzakelijk dat onze kantoorgenoten toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben at onze kantoorgenoten een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze kantoorgenoten op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk daarbij is te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens mag verwerken.

Inzage en correctie van uw gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen. Een verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@bltm.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze privacyverklaring.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Booij Legal & Tax (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dit betreft enkel functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Booij Legal & Tax maakt geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen
Booij Legal & Tax behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@bltm.nl.

januari 2023