Internationale gegevensuitwisseling

Belastingdiensten wisselen steeds meer informatie met elkaar uit.

Booij Legal & Tax staat belastingplichtigen bij in de gevallen dat buitenlandse belastingdiensten informatie opvragen in Nederland of Nederland in het buitenland informatie opvraagt.

Daarnaast doen zich steeds meer situaties voor op grond waarvan er aan moet worden getwijfeld of de uitgewisselde informatie juist en volledig is. Zo kan er onjuiste informatie worden gebruikt voor het opleggen van belastingaanslagen. Tenslotte, ziet Booij Legal & Tax in de praktijk dat de belastingdienst informatie uitwisselt die ook voor andere doeleinden dan de heffing van belasting wordt gebruikt, zoals strafrechtelijke onderzoeken, invordering en aansprakelijkheid van bestuurders.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op