Intern onderzoek bij accountants/belastingadvieskantoor/trustkantoren naar aanleiding van een fiscaal onderzoek of een fraude onderzoek (bij cliënten)

Doel: “meten is weten”, risicoanalyse

Het interne onderzoek is erop gericht om feiten/omstandigheden ten aanzien van de gebeurtenissen waarnaar door de belastingdienst/FIOD-onderzoek wordt gedaan boven tafel te krijgen. Het gaat in eerste instantie om het inventariseren van wat er is gebeurd, wie er wat, wanneer heeft gedaan en op grond van welke externe regelgeving, of interne instructies dit is gebeurd. Dit doen we op de volgende manier.

Onderzoek naar feiten/gebeurtenissen

 • Analyse van feiten/in kaart brengen van risico’s

  • Als de feiten bekend zijn, kan in kaart worden gebracht met welke risico’s de organisatie geconfronteerd kan worden.

 • Risico’s van anderen, betrokken bij de onderneming

  • De risico’s kunnen risico’s van het bedrijf/de onderneming zijn, maar ook van de bestuurders, de leidinggevenden en/of de betrokken adviseurs (partners of werknemers).

 • In kaart brengen van mogelijkheden om potentiele risico’s te beperken

  • Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen de mogelijkheden worden besproken om de risico’s te mitigeren. De keuzes die in dit stadium worden gemaakt, leiden tot een aan te bevelen strategie.

 • Strategie voor omgaan met risico’s en aanbevelingen voor toekomst

  • Bij het maken van de keuze voor mitigeren van de geconstateerde risico’s dienen meer elementen te worden meegenomen dan alleen de juridische. Onder andere dient er gekeken te worden naar de impact van (negatieve) publiciteit, de impact bij partners/medewerkers, het risicoprofiel van de organisatie etc.

Hoe gaat Booij Legal & Tax te werk?

 • Onderzoek door (fiscaal) advocaten (geheimhoudingsplicht)

  • Het onderzoek dient plaats te vinden door advocaten die een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben en zich op het verschoningsrecht kunnen beroepen. De FIOD/OM/Belastingdienst kunnen deze stukken niet opvragen. Het onderzoek is uitsluitend bedoeld om de rechtspositie te bepalen en valt ook niet onder de reikwijdte van de Wwft.

 • Feitenonderzoek en interview

  • Het feitenonderzoek vindt plaats door middel van het doornemen van de dossiers en interne regelgeving/instructies, aangevuld met interviews met de betrokkenen. Deze interviews dienen zorgvuldig te worden voorbereid en ook arbeidsrechtelijk te worden begeleid.

 • Rapportage aan opdrachtgever

  • De rapportage aan de opdrachtgever zal bestaan uit een weergave van de feiten/omstandigheden/gebeurtenissen en een analyse en duiding van de risico’s.

 • Bespreking van de risico’s en vaststellen strategie

  • Naar aanleiding van de rapportage, zal met de opdrachtgever een bespreking plaatsvinden waarin de risico’s worden besproken en een strategie ten aanzien van het mitigeren van de risico’s zal worden vastgesteld.

 • Doorlooptijd

  • Afhankelijk van de omvang van het dossier en het aantal personen dat geïnterviewd dient te worden, moet men denken aan een doorlooptijd van 3-5 maanden.

Waar kan Booij Legal & Tax u mee helpen?

Booij Legal & Tax heeft ervaring met het afnemen van interviews en de gang van zaken rondom een intern onderzoek. In dat kader kan BLT:

 1. U adviseren als u reeds deelneemt aan/onderwerp bent van een intern onderzoek;
 2. Een intern onderzoek uitvoeren/begeleiden bij uw onderneming, eventueel in samenwerking met andere advocaten/adviseurs.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op