Hulp bij belastingschulden

Bij invordering van een belastingschuld heeft de Belastingdienst meerdere middelen om u te dwingen om uw belastingschuld te voldoen. U kunt daarbij te maken krijgen met een dwangbevel, (bodem)beslag en in het ergste geval zelfs gijzeling (vastzetting in de gevangenis).

Normaal gesproken heeft u bij belastingzaken te maken met de bestuursrechter, maar als de Belastingdienst invorderingsmiddelen(zoals beslaglegging)inzet, dan kunt u een civiele procedure starten bij de burgerlijke rechter. 

Op deze pagina legt Booij Legal & Tax uit welke hulp u bij de invordering van uw belastingschuld kunt verwachten van BLT.                                                         

Beslaglegging of dwangbevel

Bij een dwangbevel of beslaglegging en (eventuele) verkoop daarvan, kunt u een verzetprocedure bij de civiele rechter starten.

Een verzetprocedure is een civiele procedure waarbij u verplicht bent een advocaat in te schakelen. Namens u sturen wij een dagvaarding naar de Ontvanger, waarin wordt geklaagd over de beslaglegging of de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Let wel, in de verzetprocedure kan er niet geklaagd worden over de hoogte van de belastingschuld of dat de aanslag niet ontvangen is, tenzij u aannemelijk kan maken dat er twijfel is over de ontvangst.

Booij Legal & Tax biedt hulp bij het starten van een verzetprocedure.

Bodembeslag, recht van de fiscus

De fiscus heeft het recht om beslag te leggen op alle roerende zaken die zich bevinden op de bodem van de belastingplichtige. Hierbij moet gedacht worden aan de inventaris, zoals machines, computers en kantoormeubilair. Voorraden vallen niet onder het bodemrecht van de fiscus.

Booij Legal & Tax helpt u graag bij het opheffen van het bodembeslag.

Schorsende werking afgeschaft

Sinds januari 2018 is de schorsende werking van de verzetprocedure afgeschaft. Dit houdt in dat het starten van een verzetprocedure geen schorsende werking heeft wat betreft het invorderen van de belastingschuld. Deze schorsende werking dient apart te worden gevorderd in de verzetprocedure of er kan een kort geding gestart worden.

Booij Legal & Tax helpt u graag bij de kortgedingprocedure.

Versnelde invordering door de fiscus

De fiscus kan er ook voor kiezen om de belastingschuld versneld in te vorderen. Tegen deze verklaring staat geen rechtsingang open. Pas op het moment waarop de fiscus tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel overgaat, kunt u een verzetprocedure starten.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

In bepaalde gevallen kunnen bestuurders direct door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden voor de vennootschap waarvoor zij werkzaam zijn. Het kan in dat geval gaan om algemene bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor fiscale boetes, aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden en/of aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (OD) door de Belastingdienst.

Booij Legal & Tax staat u graag bij in een aansprakelijkheidsprocedure.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op