WWFT beleid / juridische vraagstukken

DE TOEZICHTHOUDER WWFT OP BEZOEK

Voor bedrijven wordt steeds belangrijker dat zij kunnen laten zien dat zij ‘netjes’ zakendoen met betrouwbare tegenpartijen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beoogt te voorkomen dat Wwft instellingen en hun klanten zaken doen met personen, bedrijven of landen met criminele of terroristische intenties. Bedrijven moeten een risico gebaseerd cliëntenonderzoek uitvoeren en ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Belastingdienst. De Wwft is gebaseerd op de Europese anti-witwas richtlijnen.

STEEDS STRENGER TOEZICHT

De naleving van de Wwft wordt steeds strenger gecontroleerd door de toezichthouders van de Wwft: De Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), BFT en Belastingdienst Bureau Wwft. Vaak zonder aankondiging. Voldoen bedrijven u niet aan hun wettelijke verplichtingen, riskeren zij een forse geldboete, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.

VALT UW BEDRIJF ONDER DE WWFT?

De volgende instellingen vallen onder de Wwft, en moeten cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden:

banken; kredietinstellingen; effecteninstellingen; beleggingsinstellingen; geldtransactiekantoren (wisselinstellingen); providers voor geldtransactiekantoren; levensverzekeraars; assurantietussenpersonen die bemiddelen in levensverzekeringen; creditcardmaatschappijen; casino’s; handelaren in zaken van grote waarde; overige handelaren; accountants; advocaten; bedrijfseconomische adviseurs; belastingadviseurs; bemiddelaars in onroerende zaken; makelaars in onroerend goed; notarissen; onafhankelijk juridisch adviseurs; trustkantoren; beleggingsondernemingen; bijkantoren van financiële ondernemingen met zetel in het buitenland; betaaldienstagenten; betaaldienstverleners; elektronisch geldinstellingen; natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt; en taxateurs.

HULP BIJ PROBLEMEN MET TOEZICHTHOUDERS

Toezichthouders worden onder politieke druk steeds actiever in hun onderzoeken bij Wwft instellingen. 

Heeft u hulp en/of ondersteuning nodig gedurende, of na afloop van een onderzoek van een toezichthouder? Neem contact op met Booij Legal & Tax.

HULP BIJ IMPLEMENTATIE/ OPSTELLEN BELEID WWFT (Wet witwassen en financiering terrorisme)

Wwft instellingen moeten beleid hebben ten aanzien van de uitvoering van de Wwft. Er is nogal wat veranderd naar aanleiding van de implementatie van de Europese 4de Anti Witwasrichtlijn in de Wwft 2018 en de Uitvoeringsregeling Wwft. In veel gevallen moeten Wwft instellingen hun beleid nog aanpassen.

Dit zijn de belangrijkste 4 wijzigingen:

 1. Cliëntenonderzoek is verplicht. Er zijn geen uitzonderingen meer. De eerder bestaande vrijstellingen zijn geschrapt en de mogelijkheden voor vereenvoudigd cliëntonderzoek zijn fors beperkt. De wet schrijft een risico gebaseerde (zie ook punt 3.) aanpak voor welke uiteindelijk de diepgang van het onderzoek en de intensiteit van de te nemen beheersmaatregelen bepaald;
 2. De UBO: Wwft vereist identificatie. De definitie van het UBO-begrip is dan ook uitgebreid. Voorheen was het mogelijk bij bepaalde juridische entiteiten, zoals Stichtingen en Verenigingen niet mogelijk om een UBO aan te wijzen. Dit is in de verruimde definitie van UBO niet meer mogelijk. Indien er geen natuurlijk persoon als UBO kan worden aanwezen zal men het hoger leidinggevend personeel als UBO moeten aanmerken. Ook de definitie van PEP is verruimd en aangescherpt en derhalve op van toepassing op een grotere groep individuen;
 3. Verplichting tot het opstellen van een risicoanalyse (op niveau van de instelling en de -beoogd- cliënt) en -mede daaruit volgend- de afweging of een Compliancefunctie (2elijn) alsmede een Auditfunctie (3elijn) voor de instelling benodigd zijn. Dit zal volgens de Wwft 2018 naar aard en omvang van de onderneming moeten worden bezien.
 4. Het instrumentarium van de verschillende toezichthouders Wwft is uitgebreid. Zo zijn de boetes over de gehele lijn verhoogd en mogen de toezichthouders sancties, boetes en tuchtuitspraken publiceren.

VERPLICHTE TRAINING VAN MEDEWERKERS

Medewerkers van Wwft instellingen moeten verplicht regelmatig getraind worden over de werking van de Wwft én het eigen beleid van de instelling.

Wat kan Booij Legal & Tax voor u doen?

 1. OPLEIDING
 • Het verzorgen van verschillende Wwft-opleidingen voor medewerkers van instellingen (Notaris, Advocaten, Belastingadvieskantoren) met aansluitende toets (Niveau 1);
 • Het verzorgen van Wwft-opleidingen voor functionarissen binnen de Compliance of Auditfunctie of de hiervoor verantwoordelijke partner (Niveau 2).
 1. ONDERSTEUNING bij of het OPSTELLEN van:
 • Wwft-beleid en de daarbij behorende risicoanalyse;
 • Op de kenmerken van de instelling geschreven procedures (‘Tailor made’);
 • Alsmede de daarbij behorende checklists en formulieren;
 • Een plan van aanpak aangaande ‘lopende dossiers’ die op termijn zullen moeten voldoen aan de nieuwe Wwft.
 1. ABONNEMENT voor:
 • (Internationaal) cliëntenonderzoek/ Sanctiescreening;
 • Periodieke updates m.b.t. wetgeving/jurisprudentie/regelgeving/nieuwsbrief en workshops;
 • Jaarlijkse WWFT review – bij deze review wordt uw kantoorbeleid en de uitvoering ervan beoordeeld en worden er aanbevelingen gedaan ter verbetering;
 • Beantwoording van algemene vragen aangaande de Wwft;
 • Toegang tot de Booij Legal & Tax database met relevante standaard Wwft-documenten.
 1. Vanzelfsprekend kunnen wij u eveneens helpen bij:
  • Juridische vraagstukken;
  • Meldingen ongebruikelijke transactie;
  • Losstaand/ eenmalig cliëntenonderzoek;
  • Bijstand bij onderzoeken van Wwft-toezichthouders of de FIOD;
  • Advies samenhang Mandatory Disclosure (DAC 6) en ‘aggressive tax planning/ structuring’.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op